Pedagogisk verksted

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Å kunne lese, skrive og regne er viktig for alle mennesker – og i tillegg kunne bruke digitale hjelpemidler. Dette må trenes på og nytt må læres. Ikke minst for deg som er ung, og som skal skaffe deg et yrke , et yrke du skal trives med og leve av.

Innhold på kurset:

Læringslab'n er et obligatorisk tilbud for alle kursdeltakere (KD) og elever ved UngInvest AIB i Drammen. Du får et minimum på tre timer per uke der hovedvekten legges på norsk, matematikk og engelsk. I tillegg er det anledning til å delta i faggrupper. Disse er spredt utover i uka for at flest mulig skal få anledning til å delta.

På Læringslab'n legges det vekt på variasjon i undervisningen og nye innfallsvinkler i møte med teorifagene . Vi praktiserer ulike arbeidsmetoder både i grupper og på individuell basis. Vi forsøker å legge til rette for et godt læringsmiljø hvor trivsel og læring har høy prioritet.

Vi har fokus på å utvikle de grunnleggende ferdighetene innenfor lesing, skriving og regning samt bruk av digitale verktøy. Fagplaner for den videregående skolen legges til grunn for undervisningen, men tilpasset den enkelte. Vi har hensiktsmessige undervisningslokaler utstyrt med datamaskiner, TV , smartboard og minibibliotek.

Mål:

Det er også mulig å styrke dine kunnskaper i ett eller flere fag for å gå opp til ny eksamen i fag du har hatt tidligere (må da meldes opp til privatist-eksamen i det aktuelle faget). Kanskje det er karakterer du mangler eller ønsker å forbedre?

Lærere
Hilde Bøhlum Hansen, Kjersti Venstad og Tone Haukvik


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 21. oktober 2018.