I et likeverdig læringsfellesskap finner du din drøm for framtiden 
– finn ut hvilken utdanningsretning og yrke du vil velge.


UngInvest AIB har tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine og catering, media,
salg- og service, kunst- og design. I tillegg har vi læringslab hvor du får tilbud om norsk,
matematikk, engelsk m.m.

Det er mulig å gå opp til privatisteksamen i noen grunnskolefag eller fag på videregående skoles nivå.
Vi samarbeider med videregående skoler, fagopplæringen , næringslivet og andre i tråd med ditt behov.
Utplassering i praksis er mulig. Du kan være elev i videregående skole eller utplassert i jobb i mens du går i UngInvest AIB,
les mer om dette nedenfor.

Vi leter systematisk etter dine styrker og talenter og tar disse i bruk i opplæringen. Vi lager
veikart sammen med deg slik at du får mulighet til å realisere din drøm om utdanning, jobb
og fritid. Du får lederopplæring i et styrkebasert tenkesett som heter Appreciative Inquiry (AI)
– i UngInvest AIB betraktes alle som ledere. Vi er ledere i egne liv.

Om du vil kan du delta aktivt i det faglige utviklingsarbeidet i Ung Invest AIB som en del av din egen læring.
Sammen med andre ungdommer forsker du på dine og andres styrker. AIB har besøk fra hele landet
og deltar ofte med innlegg og skolering på konferanser og høyskoler. Du vil få anledning til å
være med og fortelle om hvordan du lærer i UngInvest AIB og hvordan vi samarbeider her

UngInvest AIBs visjon er:

 I et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø lærer vi sammen hver dag
og alle læringskollegaene bidrar på sitt beste i et likeverdig læringsfellesskap.

Hensikt

 Alle ungdommer finner sin vei i utdanningssystemet og ender opp med jobb, egen inntekt og gode liv.

Finne veien videre
De fleste som kommer til UngInvest AIB, har behov for å finne ut hvilket yrke de skal velge.
Mange forsøker seg på flere av verkstedene våre. Noen kombinerer dette med utprøving i ulike bedrifter og hospitering i skole.
Noen vil gjerne lære mer norsk, engelsk, matte eller andre fag. I tillegg har vi hvert år et variert spekter av forskjellige aktiviteter,
både fysiske og kulturelle, som trialkjøring, skating, ballaktiviteter, fisking, kunstutstillingsbesøk osv.

Vi vet at perioder i ungdomstida kan være vanskelig, og vi er vant til å kunne snakke om alle sånne ting.
Ingen ting er dumme eller for vanskelige. Du kan bruke oss til å finne ut hvordan du selv kan komme videre, hva du kan gjøre,
og eventuelt hvem du kan kontakte.

Egne verksteder

Opplæringen foregår i hovedsak ved UngInvest AIBs egne verksteder og bygger på deler av de nasjonale læreplanene for videregående skole.
Opplæringen du får, kan inngå i vurderingen av din realkompetanse. Du utarbeider din individuelle karriereplan sammen
med din hovedkontakt på din UngInvest AIB-avdeling. Karriereplanen skal være et verktøy for deg og instruktøren
slik at du kan jobbe målrettet med opplæringen.

Kursdeltaker eller elev?

 På UngInvest AIB kan du være kursdeltaker eller elev. Det kan være lurt at du snakker med dine foresatte,
kanskje rådgiveren din eller oppfølgingstjenesten (OT) om hva som vil være best for deg.

Kursdeltaker:

 Noen ungdommer har behov for et modningsår og hjelp til å finne ut hva de skal bli. Av forskjellige grunner er det også
noen ungdommer som ikke ønsker å starte direkte i videregående skole. På UngInvest AIB kan du bruke ett venteår
og forberede deg på videre skolegang eller jobb.

Du kan søke til UngInvest AIB gjennom inntakskontoret i fylkeskommunen. Gjelder det inntak i løpet av skoleåret,
kan du ta kontakt med kontaktlæreren din eller rådgiveren på skolen din, oppfølgingstjenesten
eller ta direkte kontakt med nærmeste UngInvest AIB-avdeling.

Elev

 Du kan benytte UngInvest AIB som et alternativ når du er elev ved en av de videregående skolene hvis dette gir deg opplæring
som bedre passer dine behov. Skolen har ansvaret for opplæringen, og en individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides i samarbeid med deg,
dine foresatte og UngInvest AIB. Da bruker du av retten din til videregående opplæring, og får dokumentert opplæringen etter deler av de nasjonale læreplanene.

Du søker via skolesøk til en av de videregående skolene med sakkyndig uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).
Det er også mulig å få til overgang fra skole til UngInvest  AIB i løpet av året, hvor hele eller deler av opplæringen blir lagt til UngInvest AIB.
Dette må gjøres i samarbeid med kontaktlærer/rådgiver.

Variert opplæring

Uansett om du er elev eller kursdeltaker vil opplæringen bli planlagt sammen med deg på en svært variert måte.
Du kan være på flere opplæringssteder i løpet av uka. For eksempel kan du være 2 dager på skole,
2 dager arbeidspraksis i bedrift og 1 dag på UngInvest AIBs verksted. Eller du kan være alle dagene på UngInvest AIB.
Hele tiden skal opplæringen være tilpasset deg, så lenge vi har ledige verkstedplasser og praksisplasser i bedrifter.

Målgruppe

  • Ungdom som ikke ønsker å begynne i videregående skole
  • Ungdom som ikke vet hva de skal bli
  • Ungdom som trenger påfyll i matte, norsk, engelsk osv. for å mestre skolegangen bedre i etterkant
  • Ungdommer som trenger et sosialpedagogisk tilbud

Vi har lang erfaring i å samordne vår opplæring inn i en plan sammen med samarbeidspartnere og hjelpere.
Mange ungdommer har nemlig behov for hjelp til ulike ting de strir med i en periode av livet sitt.
Vi forsøker å legge til rette for en kompetansegivende opplæring. Planmessig bruk av skolens-, fagopplæringens-,
NAVs- og UngInvest AIBs virkemidler gir deg mulighet til utdanning, jobb og egen inntekt på sikt.

UngInvest AIB har 31 års erfaring i å jobbe sammen med ungdom! Alle ansatte er dyktige innen sitt fagfelt
og gjør det de kan for at du skal nå dine mål. Vi legger opp til mange ulike opplevelser, utflukter, bedriftsbesøk og turer.
Hvert år er det noen som er så heldige at de får delta i utveksling til andre land. Les mer om dette under internasjonalisering.

Du er velkommen til å ta kontakt og komme på besøk!

Se årsrapport fra 2016 her:

Se også vår årsrapport for 2017 her:

Ønsker du å lese mer: